سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير
سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير
سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير
سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير
سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير
فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير
فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير
فروش سير فروش سير فروش سير فروش فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش
سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش
سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير
فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير
فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش
فروش سير صادراتي فروش سير صادراتي فروش سير صادراتي فروش سير صادراتي فروش سير صادراتي فروش سير صادراتي
فروش سير صادراتي فروش سير صادراتي فروش سير صادراتي فروش سير صادراتي فروش سير صادراتي فروش سير صادراتي فروش سير صادراتي فروش سير
صادراتي فروش سير صادراتي فروش سير صادراتي فروش سير صادراتي فروش سير صادراتي فروش سير صادراتي فروش سير صادراتي فروش سير صادراتي
فروش سير صادراتي فروش سير صادراتي فروش سير صادراتي فروش سير صادراتي فروش سير صادراتي فروش سير صادراتي فروش سير صادراتي فروش سير
صادراتي فروش سير صادراتي فروش سير صادراتي فروش سير صادراتي فروش سير صادراتي فروش سير صادراتي فروش سير صادراتي فروش سير صادراتي
فروش سير صادراتي فروش سير صادراتي فروش سير صادراتي فروش سير صادراتي فروش سير صادراتي فروش سير صادراتي
سير همدان سير همدان سير همدان سير همدان سير همدان سير همدان سير همدان سير همدان سير همدان سير همدان سير همدان سير همدان سير همدان سير همدان
سير همدان سير همدان سير همدان سير همدان سير همدان سير همدان سير همدان سير همدان سير همدان سير همدان سير همدان سير همدان سير همدان سير همدان
سير همدان سير همدان سير همدان سير همدان سير همدان سير همدان سير همدان سير همدان سير همدان سير همدان سير همدان سير همدان سير همدان سير همدان
سير همدان سير همدان سير همدان سير همدان سير همدان سير همدان سير همدان سير همدان سير همدان سير همدان سير همدان سير همدان سير همدان سير همدان
سير همدان سير همدان سير همدان سير همدان سير همدان سير همدان سير همدان سير همدان سير همدان سير همدان سير
سير صادراتي همدان سير صادراتي همدان سير صادراتي همدان سير صادراتي همدان سير صادراتي همدان سير صادراتي همدان
سير صادراتي همدان سير صادراتي همدان سير صادراتي همدان سير صادراتي همدان سير صادراتي همدان سير صادراتي همدان
سير صادراتي همدان سير صادراتي همدان سير صادراتي همدان سير صادراتي همدان سير صادراتي همدان سير صادراتي همدان
سير صادراتي همدان سير صادراتي همدان سير صادراتي همدان سير صادراتي همدان سير صادراتي همدان سير صادراتي همدان
سير صادراتي همدان سير صادراتي همدان سير صادراتي همدان سير صادراتي همدان سير صادراتي همدان سير صادراتي همدان


فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير
فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير
فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير
فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير
فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير فروش سير

سیر تازه سیر تازه سير صادراتي در بسته بندي 250 گرمي
سير تازه سير تازه سير صادراتي در بسته بندي 250 گرمي
داخل تور 5 کيلويي سير صادراتي سير داخل توري و سپس جعبه
داخل تور 5 کيلويي سير صادراتي سير داخل توري و سپس جعبه
سير قرمز بسته بندي استوانه اي
سير قرمز بسته بندي استوانه اي
سبد 8 کيلويي سبد 8 کيلويي سبد 8 کيلويي
سبد 8 کيلويي سبد 8 کيلويي سبد 8 کيلويي
ابعاد سير سير داخل جعبه داخل تور 5 کيلويي
ابعاد سير سير داخل جعبه داخل تور 5 کيلويي
سبد 12 کيلويي ابعاد سير بسته بندي استوانه اي
سبد 12 کيلويي ابعاد سير بسته بندي استوانه اي
شرکت بازرگاني زرين تجارت هگمتانه
سير توليدي استان همدان رتبه اول را در سطح کشور در زمينه کيفيت به خود اختصاص داده است و نه تنها در داخل بلکه در ساير کشور ها نيز طرفداران بي شماري  دارد، اين محصول که هر روز بخشي از خواص مصرف آن در نتيجه تحقيقات پژوهشگران منتشر مي شود  اکنون به جزيي    جدا نشدني از سبد غذايي خانوار هاي ايراني و خارجي تبديل شده است از اين رو فضاي  مناسبي  براي  صادرات سير همدان به ساير  استان ها و بخصوص کشور هاي  متقاضي  بوجود آمده است.
سير خشک همدان ظرفيت بالايي براي صادرات به کشورهاي اروپايي و حوزه خليج فارس دارد. دارد.مديرعامل شرکت تعاوني سير و صيفي همدان در گفتگو با خبرنگار ايانا با اعلام اين مطلب گفت: حجت حيدرنيا افزود: قطب توليد سير و صيفي کشور استان همدان بوده از اين محصول 70 نوع دارو گرفته مي‌شود که براي مصارفي مانند آسم مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
سير همدان نسبت به سير توليدي ساير استان ها از ماندگاري بيشري برخوردار است براي مثال سير مازندران  بصورت سبز به بازار عرضه مي شود از سوي ديگر سير همدان رتبه اول را زمينه کيفيت به خود اختصاص داده است.شرکت زرين تجارت هگمتانه همچنين توانايي تامين سيرتازه را در بسته بندي هاي مختلف را دارا مي باشد
     Email: Info@Market-Iran.com        آدرس : همدان خیابان کارگر پلاک 15    فاکس 32667687-081        09183150746     09185051994       09189115838